Seduta n.300 del 12/06/2018 

CCC Seduta

Martedì 12 giugno 2018

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 11 e 07.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 maggio 2018 (296), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Augusto Cherchi, Mariano Contu, Roberto Desini, Antonio Gaia e Luca Pizzuto hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 12 giugno 2018.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle interrogazioni numero 1363, 1422, 1440, 1485 (risposte pervenute il 5 giugno 2018).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria. Sono pervenute le interrogazioni numero 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria. Sono pervenute le interpellanze numero 352, 353, 354.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria. E' pervenuta la mozione numero 427.

Discussione del testo unificato: "Disciplina della politica linguistica regionale". (36-167-228/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 36-167-228/A.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il consigliere Paolo Zedda, relatore.

ZEDDA PAOLO (SDP), relatore.

(Segue intervento in lingua sarda così come consegnato dal consigliere.)

"Mi depis scriri de is pipius tuus, chi acudis, o, a su mancu, faimì scriri de Carlu o Gratzieta. Francu mi parit abbistu e abili: creu chi siat giai fueddendi. In ita lingua chistionat? Speru chi ddu lasseis a fueddai in sardu e no ddi dongheis disprexeris, po custu e tanti. Est stetiu un'errori, po mei, su no ai lassau chi Edmea, a pipiedda, fueddessit liberamenti in sardu. Custu at noxiu a sa formatzioni intelletuali cosa sua e at postu una trobea a sa fantasia. No fetzas custu erreori cun is pipius tuus."

Calancuna dexena de annus innantis de is primus studius scientificus a pitzus de is benefitzius de su bilinguismu, sa sabidoria de Antoni Gramsci bessit a luxi, in custa litera a sa soni stimada, in totu sa potentzia fintze profetica. E ponit in craru, in pagus fueddus, su fini prus ambitziosu de sa proposta de lei chi si intregat a s'esami de custu consillu: sa trasmissioni de sa lingua a is generatzionis noas.

Sa diversidadi linguistica sminguat oi a una velocidadi mai bia innantis. A intru de su 2100 su prus de is 6.000 linguas fueddadas oi in su mundu ant'essi sparessias, e cun custas totu su patrimoniu de connoscentzia chi cuntenint. Sa batalla po donai amparu a sa bidiversidadi culturali si definit, duncas, cument'e una atzioni de emergentzia, tendia a cuntrastai unu fenomenu planetariu potentzialmenti catastroficu.

Su sardu fait parti a is linguas in perigulu. S'atlanti UNESCO dda clasificat cument'e "definitely endengered", seriamenti in s'arriscu de sparessi. I datus regionalis de su 2006 medint is sardofonus in l milioni, fortzis cun tropu otimismu. Is datus ISTAT de su 2018 amostant, a tretu de doxi annus, cantu si siat ridusia sa difusioni de su sardu: prus pagu de sa mitadi de is isulanus ddu fueddant, su prus a tretus feti. E is pipius no ddu imparant prus (cun paghissimus ecetzionis). Chi custa tendentzia sighit, est destinau a sparessi, chentza duda peruna e in tempus crutzus.

Su scioberu de amparai su fueddai de is sardus, duncas, de ddu sustenni e de ndi promovi sa trasmissioni a is generatzionis noas, fintze cun s'impinniu publicu e de is istitutzionis, tenit arrexonis culturalis, politicas e tzivicas fortis meda:

Sa defensa de si'idioma nostru insistit cun coerentzia in su progetu de un'Europa chi tenit arrexinis in una democratzia basada a sub'e sa diversidadi culturali", sa cali format patrimoniu comunu de s'umanidadi e depit essi reconnota e afirmada in s'interessu de is generatzionis presentis e benidoras, cumenti narat su Consillu de Europa in sa Carta de is linguas de Minoria. Sa politica de amparu de sa lingua, in custu mirada, agiudat a garantiri su deretude is populus a scioberai unu percursu culturali propriu in sa costrutzioni de su determiniu insoru;

sa cumparta de sa scriidura in sardu, giai a partiri de su seculu XI, at produsiu unu corpus documentali ladu, de caratiri giuridicu, literariu e poeticu. Is testimonìas chi ddoi sunt allogadas ant pintau, in su cursu de is seculus, s'evolutzioni de sa vida sotziali, de sa storia e de is produtzionis artisticas de su populu nostru. Sa connoscentzia e su studiu de su patrimoniu literariu in lingua, duncas, arrespundint a s'esigentzia imprescindibili de no sperdi custa memoria storica, pretzisa e necessaria po cumprendi a fundu su percursu chi sa sotziedadi nostra at cumprìu in is urtimus milli annus;

sa Sardigna possidit una grandu variedadi de linguatzus cumplessus, de artu valori artisticu e de forti sentidu sotziali, chi agatant is sa lingua fundamentu. sa poesia orali e de improvisatzioni, nascia in unu tempus antigu ma arrexinada e bia in su populu de oi; su cantu a tenori, armonia chi no tenit assimbillu in peruna atera arti de su mundu, e de su 2005 est Patrimoniu de s'Umanidadi po s'UNESCO; su cantu a chiterra; sa polifonia paraliturgica e is ritus de sa cida santa; is cantus a launeddas, su strumentu polifonicu prus antigu de su mundu, feti po arremonai is prus nodius. Totu custas formas de espressioni, unicas i esclusivas de sa Sardigna, podint allogai sa funtzioni insoru e sighiri a bivi feti chi sa costumantzia de imperai sa lingua abarrat difundia e sighia. Ch aici no fessit, ant'essi cundannadas a decadiri e sparessi;

segundu is evidentzias scientificas, unu aprociu plurilingua giai de is primus annus de iscola s'est dimostrau efetivu in su disarrolliu intelletuali de is pipius e favoressit una educatzioni orientada a sa pluralidadi e a s'obertura a ateras culturas; S'Unioni Europea, po custas arrexonis, sustenit cun fortza s'istrutzioni in varias linguas giai de is primus annus de sa picinnìa, segundu sa formula "lingua materna prus ateras duas", e ndi tenit contu in is criterius de asinnaudra de is fundus;

s'imparu de sa lingua locali podit contribuiri a fai intendi is studiantis parti de unu percursu educatzionali fundau in sa cultura insoru, e givat a cumbati s'abandonu e sa dispersioni scolastica;

su tenni in usu una lingua propria po parti de una comunidadi afortiat sa coesioni, trasmitit unu messagiu de artivesa e autostima, siat a s'internu siat in s'obertura a is ateras natzionis e a su mundu.

In prus, s'usu publicu de sa lingua locali podit donai fortza e sugestioni a s'imagini de sa comunidadi chi dda imperat, de su territoriu cosa sua, de sa cultura, de is traditzionis e de s'artesania, fendidda unica a is ogus de su mundu.

In custu sentidu, sa politica linguistica podit essi unu agiudu mannu po sa promotzioni de is produtzionis localis e de su turismu.

In sa lingua ddu est s'arrastu de is populus chi s'ant atobiau, a cumentzai de is fenicius po sighiri cun is punicus e is latinus e, prus a trigadiu, is aregus, is morus, is genovesus, is cadelanus, is spanniolus e is piemontesus. Donniunu de custus at lasau unu sinnu in su fueddai de is sardus. Sa lingua est su DNA, su codici geneticu de su populu nostru. In sa lingua ddoi est scritu chini femus, chini seus e, chi dda scieus aguantai bia, chini eus essi in is annus beniderus.

Po custas arrexonis sa Regioni at ditzidiu de amparai, sustenni e promovi sa lingua sarda, su cadelanu de s'Alighera, su gadduresu, su sassaresu su tabarchinu, e totu is linguas de Sardigna in totu is formas espressivas insoru, de ndi afortiai sa difusioni e sa trasmissioni, de garantiri oguali dinnidadi de sa lingua italiana e de creai is cunditzinis po chi, in donnia logu, potzant essi strumentu comunicativu e veiculu de cultura.

Sa segundu cumessioni at aprovau a maioria, cun totu votus a favori e una astensioni, su testu oi a s'esami de custa assemblea in su boddeu de su 14/4/2018, pinnighendi a pari is propostas 36, 167 e 228.

Su cuadru normativu, in materia de linguas de minoria, s'est cunnotau storicamenti, a su mancu fintzas a s'aprovatzioni de sa lei 482 de su 1999, po una pratzidura formali e sustantziali intre is minorias arreconnotas e cussas no arreconnotas, garantendi feti a is prumus (Val d'Aosta, Trentino Alto Adige / sud Tirol, e prus a trigadiu, Friuli Venezia Giulia) unu curredu de strumentus de amparu.

Custa cunditzioni est plasticamenti evidenti in su statutu spetziali sardu chi, cumenti scieus beni, no cuntenit mancu arremoni de sa chistioni linguistica ni previdit una cumpetentzia legislativa specifica. Sa gravidadi de su "pecau originali" de sa Carta si podit beni mediri pensendi ca cussa sarda est oi sa lingua de minoria cun prus fueddadoris in Italia.

Est stetiu feti a partiri de sa segundu mitadi de is annus noranta chi custu consillu, a pusti de unu percursu longu e trabucosu, at aprovau sa lei regionali de su 15 de mes'e ladamini 1997, n. 26, cun sa cali, po sa primu boria in sa storia de s'autonomia, sa Regioni arreconnoscit a sa lingua sarda e a is ateras linguas de Sardigna pari dinnidadi de s'italianu e ddas assumit cument'e "beni primariu".

In s'arrespetu de custa disciplina sa Regioni at incarrerau is primus politicas linguisticas. In su cursu de is annus, però, sa lei 26/97, at donau sinnalis de debilesa, e s'impiantu normativu at scontau sa pratzidura pagu crara intre politicas linguisticas e ateras politicas "culturalis", a is calis s'est donada una definitzioni fortzis tropu oberta.

No est debadas, duncas, chi in is urtimus annus si sunt moltiplicaus interventus puntualis includius in is leis finantziarias chi ant produsiu unu panorama normativu disgregau e disomogeneu, e portau a sa necessidaidi de unu progetu organicu de ordinadura e sistematizatzioni.

Una impellida noa est bennia cun sa aprovatzioni de su decretu legislativu 13 gennargiu 2016, n. 16 (sa norma de atuatzioni de su statutu sardu po su trasferimentu de is funtzionis in materia de lingua e cultura de is minorias storicas de sa Regioni), chi at mudau su sistema de is fontis normativas giungendi a pari, po sa primu borta, sa tutela de sa lingua a su Statutu Spetziali Sardu.

Custa norma de atuatzioni previdit su trasferimentu de is funtzionis aministrativas definias de is articulus 9 e 15 de sa lei n. 482 de su 1999 (normas in materia de amparu de is minorias linguisticas storicas), e de is funtzionis de coordinamentu de s'istrutzioni scolastica po s'imparu de sa lingua in is scolas primarias e segundarias de primu gradu.

Custas novidadis de grandu importu ant portau sa subcumessioni a fraigai unu testu unificau chi, mancai assumendi is inditus de is tres propostas originarias, tenghessit contu de is normas de atuatzioni e definessit unu modellu po s'esercitziu de is funtzionis trasferias.

A s'acabada de is traballus, sa subcumessioni at ditzidiu de programai una serie de auditzionis cun sugetus istitutzionalis e no, cun su fini de cundividi su testu e incarrerai unu cunfrontu a sub'e unu tema aici tanti intendiu.

Su testu si cumponit de 40 articulus:

s'art. 1 assumit s'dentidadi linguistica de su populu cument'e beni primariu, de defendi e amparai in totu is formas, e in is variedadis storicas e localis; s'art. 6 stabilit su printzipiu de coerentzia programatica e previdit chi totu is interventus finantziarius depant essi cuntennius in unu unicu programa; s'art. 9 disciplinat s'adotzioni de una norma ortografica, po sa tradusidura in grafemas de is sonus de sa lingua sarda. Custa grafia est de imperai in is comunicatzionis scritas e a s'usu de custa est conditzionada sa cuntzessioni de is contributus. S'adotzioni de un norma liguistica, invecis, est definia limitadamenti a s'impreu in su sistema regionali po is autus in bessida; s'art. 10 previdit s'obrigu de sa tzertificatzioni linguistica po s'esercitziu de is atividadis revidias in lei e delegat sa giunta a definiri is criterius e s'istitutzioni de un'elencu de sugetus tzertificadoris;

su III cabudu definit is funtzionis trasferias a sa regioni po s'atuatzioni de is articulus 9 e 15 de sa lei 482 de su 1999;

su cabudu IV disciprinat s'imparu de sa lingua in is iscolas de donnia ordini e gradu, in orariu curriculari e extracurriculari. In particulari, s'art. 23 donat atuatzioni a una dispositzioni cuntennia in sa lei 28 martzu 2003, n. 53 (aici nada "lei Moratti", art. 2, coma I litera 1) chi at suntzediu sa possibilidadi de definiri sa cuota regionali de su pianu de studiu po is materias de interessu specificu. Cun s'ativatzioni de custu articulu, in aterus fueddus, est possibili a fai intrai in is iscolas nostras su studiu de sa storia sarda, fintza a imoi escludia de sa programatzioni;

su cabudu V cuntenit is mesuras in favori de s'informatzioni, de s'editoria e de is tecnologias noas. Su cabudu VI disciplinat sa collaboratzioni cun is universidadis e is sugetus privaus chi promovint formatzioni e amparu de sa lingua. S'art. 34, infinis, definit is mesuras in favori de is artis proprias de sa Sardigna trasmitias po mediu de sa lingua e inditat cali membru atuadori s'ISRE.

(Traduzione in lingua italiana dell'intervento del consigliere)

"Se hai tempo scrivimi sui tuoi bambini o, quanto meno, fammi scrivere da Carlo o da Grazietta.

Franco mi pare sveglio ed intelligente: credo che parli diggià. In che lingua parla? Spero che gli permettiate di parlare in sardo e non lo contrariate per questo. Ritengo sia stato un errore non aver consentito che Edmea parlasse liberamente in sardo, sin da piccola.

Ciò ha nuociuto alla sua formazione intellettuale ed ha posto un freno alla sua fantasia.

Con i tuoi (figli)bambini non devi fare lo stesso errore."

Alcuni decenni prima dei primi studi scientifici in merito ai benefici del bilinguismo la saggezza di Antonio Gramsci appare con evidenza in questa lettera all'amata sorella, persino profetica in tutta la sua potenza. E chiarisce con poche parole la finalità più ambiziosa della proposta di legge che il Consiglio si accinge ad esaminare: la trasmissione (il tramandare) della lingua alle nuove generazioni.

La diversità linguistica diminuisce (sta diminuendo) oggi ad una velocità mai vista prima.

Entro il 2100 la maggior parte delle 6000 lingue che oggi si parlano nel mondo saranno scomparse e con esse l'intero patrimonio di conoscenza che esse contengono.

La battaglia per fornire una protezione alla biodiversità culturale si delinea, perciò, come un'azione di emergenza tesa a contrastare un fenomeno planetario potenzialmente catastrofico.

Il sardo fa parte delle lingue in pericolo. L'atlante UNESCO lo ha classificato come " definitely endengered", seriamente a rischio di scomparsa. I dati regionali, relativi al 2006, misurano (quantificano) i sardofoni in un milione (di persone), forse con troppo ottimismo.

I dati ISTAT relativi al 2018 dimostrano come, nell'arco di dodici anni, si sia ridotta la diffusione del sardo: meno della metà dei sardi lo parla e la maggior parte solo saltuariamente. Ed i bambini non lo apprendono più (con pochissime eccezioni).

Se questa tendenza dovesse proseguire, senza alcun dubbio è destinato a sparire in breve tempo.

La scelta di tutelare la lingua dei sardi, dunque, di sostenerla e di promuoverne la trasmissione alle nuove generazioni, anche con un impegno pubblico e delle Istituzioni, risiede in profonde ragioni culturali, politiche e civiche.

La difesa del nostro idioma si inserisce coerentemente nel progetto di un'"Europa che affonda le sue radici in una democrazia basata sulla diversità culturale", la quale costituisce patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuta ed affermata nell'interesse delle generazioni presenti e future, come asserisce il Consiglio d'Europa nella Carta delle lingue minoritarie.

La politica di tutela della lingua, da questo punto di vista, aiuta a garantire il diritto dei popoli di scegliere un proprio percorso culturale nella costruzione del loro destino.

La comparsa del sardo scritto, già a partire dall'XI° secolo, ha prodotto un ampio corpo documentale, di carattere giuridico, letterario e poetico. Le testimonianze che sono state conservate ( che ci sono pervenute) hanno delineato, nel corso dei secoli, l'evolversi della vita sociale, della storia e delle espressioni artistiche del nostro popolo.

Dunque, la conoscenza e lo studio del patrimonio letterario in limba risponde all'esigenza imprescindibile di non disperdere questa memoria storica, puntuale e necessaria (imprescindibile) per comprendere a fondo il percorso che la nostra società ha compiuto negli ultimi mille anni.

La Sardegna possiede una gran varietà di linguaggi complessi, di elevato valore artistico e di forte sentimento(impatto) sociale, che trovano nella lingua indispensabile fondamento: la poesia orale e di improvvisazione, ad esempio, nata in tempi remoti ma radicata e viva nel popolo di oggi (ancora oggi), il canto a tenore,

(una consonanza di voci)un'armonia che non ha similitudine con nessuna altra espressione artistica al mondo e, dal 2005, è divenuto Patrimonio dell'Umanità per l'UNESCO; il canto a chitarra; la polifonia paraliturgica ed i riti della settiman santa; il canto a launeddas, lo strumento polifonico più antico del mondo, per menzionare, solo, i più conosciuti.

Tutte queste forme di espressione, uniche ed esclusive della Sardegna possono conservare la loro funzione e continuare a vivere solamente se verrà diffusa e tramandata la consuetudine di utilizzare la lingua.

Se così non fosse, esse saranno condannate a decadere e ( estinguersi)sparire.

Secondo evidenze scientifiche, un approccio plurilingue sin dai primi anni della scuola si è dimostrato determinante nello sviluppo intellettuale dei bambini e favorisce un'educazione orientata al pluralismo ed all'apertura alle altre culture; per queste ragioni, l'Unione Europea sostiene fermamente un'istruzione plurilingue sin dai primi anni dell'infanzia, secondo la formula " lingua madre più altre due" e ne tiene conto nei criteri di assegnazione dei finanziamenti.

L'apprendimento della lingua locale può contribuire a far percepire agli studenti di essere parte di un percorso educativo fondato sulla loro cultura e aiuta a combattere (contrastare)l'abbandono e la dispersione scolastica.

L'utilizzo, da parte di una comunità, di una lingua propria ne rinforza la coesione, trasmette un messaggio di orgoglio ed autostima, sia al suo interno sia nei confronti delle altre nazioni e del mondo.

Per di più, l'utilizzo pubblico della lingua locale può dare forza e suggestione all'immagine della comunità che la utilizza, del suo territorio della sua cultura, delle tradizioni e dell'artigianato, rendendola unica agli occhi del mondo.

In questo senso la politica linguistica può essere di grande aiuto per la promozione delle produzioni locali e del turismo.

Nella lingua è rimasta traccia dei popoli in cui ci siamo imbattuti ( con cui siamo stati a contatto), ad iniziare dai Fenici per proseguire con i Cartaginesied i Romani e, più tardi i Greci, i Mori, i Genovesi, i Catalani, gli Spagnoli ed i Piemontesi. Ognuno di questi ha lasciato un segno nella parlata dei sardi.

La lingua è il DNA, il codice genetico del nostro popolo. Nella lingua è scritto chi eravamo, chi siamo e, se sapremo manterla in vita, chi saremo negli anni a venire.

Per questi motivi la Regione ha deciso di proteggere, sostenere e promuovere la lingua sarda, il catalano di Alghero, il gallurese, il sassarese, il tabarchino, tutte le lingue della Sardegna, in tutte le loro forme espressive, di rinvigorirne (promuoverne)la diffusione e la trasmissione, di garantire uguale dignità della lingua italiana e di creare le condizioni affinchè, in qualunque ambito, possano essere strumento di comunicazione e veicolo di cultura.

La Seconda Commissione ha approvato a maggioranza (?) Con tutti i voti a favore ed una sola astensione, il testo oggi all'esame di questa Assemblea, nella riunione del 14 aprile 2018, unificando le proposte n. 36, 167 e 228.

Il quadro normativo, relativamente alle lingue minoritarie, è stato storicamente caratterizzato, quanto meno fino all'approvazione della legge 482 del 1999, da una partizione formale e sostanziale tra minoranze (linguistiche) riconosciute e non, garantendo solo alle prime ( Val d'Aosta, Trentino Alto Adige/sud Tirol e, più tardi, Friuli Venezia Giulia) un corredo di strumenti di tutela.

Tale circostanza è ??.. evidente nello Statuto speciale della Sardegna che, come ben sappiamo, non contiene alcuna menzione della questione linguistica né contempla una specifica (in tal senso) competenza legislativa.

La gravità di questo "peccato originale" della Carta si può ben valutare se si pensa che quella sarda è, oggi, la lingua minoritaria più parlata in Italia.

È stato solamente a decorrere dalla seconda metà degli anni novanta che questo Consiglio, dopo un percorso lungo e (tortuoso)pieno di inciampi, ha approvato la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, con la quale, per la prima volta nella storia dell'autonomia, la Regione riconosce alla lingua sarda ed alle altre lingue della Sardegna la stessa dignità della lingua italiana e le assume come "beni primari" (le fa assurgere a)

In ossequio a questa normativa la Regione ha avviato le prime politiche linguistiche.

Nel corso degli anni, però, la legge 26/97 ha dato segnali di debolezza e l'impianto normativo ha risentito della poco nitida partizione tra le politiche linguistiche e le altre politiche culturali, alle quali si è data forse una definizione troppo ampia.

Un nuovo impulso è giunto con l'approvazione del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto sardo per il trasferimento di funzioni in materia di lingua e cultura delle minoranze storiche della Regione) che ha mutato il sistema delle fonti normative, ricollegando per la prima volta la tutela della lingua allo statuto speciale.

Le suddette Norme di attuazione prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative contemplate dagli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999( norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e delle funzioni di coordinamento dell'istruzione scolastica relativamente all'apprendimento della lingua nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Queste novità di grande rilievo hanno indotto la Sottocommissione alla costruzione (redazione) di un testo unificato che, pur assommando (facendo proprie) le indicazioni delle tre proposte originarie, tenesse conto delle norme di attuazione e delineasse un modello per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Al termine dei lavori, la Sottocommissione ha deciso di programmare una serie di audizioni con soggetti istituzionali e non, al fine di una condivisione del testo e di avviare ad un confronto su un tema così tanto sentito.

Il testo si compone di 40 articoli:

l'art. 1 assume l'identità linguistica del popolo (sardo)come bene primario, da difendere e tutelare in tutte le forme e varianti storiche e locali;

l'art. 6 stabilisce il principio della coerenza programmatica e prevede che tutti gli interventi finanziari siano contenuti in un unico programma;

l'art. 9 disciplina l'adozione di una norma ortografica per la traduzione dei grafemi dei suoni della lingua sarda. Questa norma ortografica deve essere utilizzata nelle comunicazioni scritte e al suo rispetto è condizionata la concessione dei contributi. L'adozione di una norma linguistica, invece, viene definita (contemplata) limitatamente all'impiego per gli atti in uscita dal sistema regionale;

l'art. 10 prevede l'obbligo della certificazione linguistica per l'esercizio delle attività previste nella legge e delega la Giunta a definire i criteri (per) l'istituzione di un elenco dei soggetti certificatori;

il Capo III definisce le funzioni trasferite alla Regione per l'attuazione degli artt. 9 e 15 della legge 482 del 1999;

il Capo IV disciplina l'insegnamento della lingua nelle scuole di ogni ordine e grado, in orario curricolare ed extracurricolare. In particolare, l'art. 23 attua una dispozione contenuta nella legge 28 marzo 2003, n. 53 [ la cosiddetta legge Moratti, art. 2, comma 1, lett. l)] che ha concesso la possibilità di definire la porzione del piano di studi destinata alle materie di specifico interesse regionale.

In altre parole, con l'attuazione di questo articolo, nelle nostre scuole, sarà possibile lo studio della storia sarda, finora esclusa dai programmi (scolastici);

Il Capo V contiene misure a favore dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie ed il Capo VI disciplina la collaborazione con le Università e con i soggetti privati che promuovono la formazione e la salvaguardia della lingua.

(All'interno delle parentesi è inserita aggiunta o modifica del traduttore.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Abbiamo oggi all'attenzione una legge intitolata "Disciplina della politica linguistica regionale", sarebbe bello chiamarla "Delle lingue di Sardegna", è un concetto che ha introdotto il relatore nella sua relazione. Temo che però all'interno vi siano, questo lo abbiamo detto nel corso di un dibattito lungo che si è svolto fuori ancora da quest'Aula, nella Commissione e fuori dalla Commissione, temo che però il campo d'azione sia ben più vasto di questa legge e il titolo non fa onore a questa vastità di contenuto. Forse è opportuno cambiare il titolo, chiamarla "Legge sull'identità culturale sarda", però qui ricadremmo nel problema che abbiamo evidenziato poco fa, cioè forse non è soltanto l'identità culturale sarda ma sono le identità culturali della Sardegna alle quali o rispetto alle quali c'è un riflesso delle lingue che si parlano in Sardegna.

Giustamente la relazione inizia con una citazione di Antonio Gramsci che parla di sardo, del parlare il sardo in casa, della necessità di tramandare il sardo, del fatto che nuoce alla formazione intellettuale dei sardi non parlare la loro lingua, in questo caso le loro lingue, dobbiamo sempre ricordarci di essere attenti a questo pluralismo linguistico che esiste in Sardegna. L'obiettivo di questa legge noi lo condividiamo, si tratta di dare pari dignità rispetto alla lingua italiana e al sardo attraverso un processo di ufficializzazione, un processo di utilizzo da parte delle istituzioni pubbliche delle lingue parlate in Sardegna. Ciò riguarda una modifica, una ristrutturazione, un affinamento di queste lingue che si trasferiscono da un piano colloquiale, familiare, domestico, diffuso, popolare, ad un piano invece ufficiale e quindi in una certa misura colto. Si trasferiscono anche dalla letteratura e dalla poesia in lingua sarda e nelle lingue della Sardegna invece ad un ambito che è caratterizzato da un registro burocratico perché utilizzato dalle istituzioni pubbliche. In ciò noi vediamo interessante questa legge anche perché attua la Costituzione, all'articolo 6 della Costituzione, alla ricerca di un equilibrio di pluralismo interno, all'interno di un disegno di unità e indivisibilità della Repubblica che però è caratterizzata appunto dalle autonomie che si riverberano in tutti gli aspetti della società. Dice infatti la Corte costituzionale che questa materia riguarda una finalità costituzionale di natura trasversale che genera un modello di riparto delle competenze tra Stato e regioni non corrispondente alle ben note categorie previste per tutte le altre materie del Titolo quinto. Si tratta quindi di una materia speciale, privilegiata, delicatissima, che questa legge intende affrontare appunto partendo dalla lingua ed estendendosi anche ad aspetti della nostra cultura. Per cui quel primo Capo che riguarda la lingua e l'identità linguistica è forse il cuore, il cardine dell'operazione culturale sottesa all'approvazione di questa legge. Noi dopo lunghe discussioni siamo arrivati ad un testo che probabilmente ancora deve essere emendato da quest'Aula, ci sono molti tentativi di migliorare questo testo, riguarda appunto la lingua, una disciplina che regoli la ortografia della lingua e tutti quegli accorgimenti che partono da una valutazione scientifica e arrivano fino a una valutazione politica, di far diventare questo strumento linguistico anche uno strumento della burocrazia, delle istituzioni, di farlo entrare insomma in ambito ufficiale e formale in modo da potersi confrontare alla pari con la lingua italiana. Il Capo secondo affronta un tema che per noi invece è molto controverso. Onorevoli colleghi, penso che su questo si debba fare un discorso molto laico, costruire oggi una glotto burocrazia insieme a tutte le altre che abbiamo costruito e costruiamo e che sempre meno riusciamo a dominare, mi pare un argomento di grande pericolosità se non è affrontato con attenzione. Si fa riferimento ad altre esperienze regionali, dobbiamo notare che questa volta la nostra glotto burocrazia così come è ipotizzata sembra essere la più grande, la più vasta, la più pesante, la più difficile da costruire e la più costosa nel panorama delle regioni. Su questo noi facciamo un appunto e ci riproponiamo di tornare quando sarà nella discussione generale affrontato il capo, ma anche in sede di emendamenti e in sede di approvazione della legge. Ancora sulla lingua ufficiale abbiamo detto, l'insegnamento lo ha descritto con afflato il Relatore nella sua bella esposizione, mi pare che avremo qualche difficoltà e ancora abbiamo e non è risolta con la struttura statale della scuola, forse meno da un punto di vista formale con le autonomie universitarie, anche se forse ugualmente difficile è dal punto di vista contenutistico, però rispetto alla scuola statale noi abbiamo dei grossi problemi di inserimento di una previsione di insegnamento generalizzato della lingua sarda, e anche su questo dovremo pertanto tornare. L'informazione va certamente coinvolta, può darsi che possa essere un grande strumento anche di diffusione, di rimodellamento della lingua. Sullo studio ho detto, mi pare meritorio che si riscopra il ruolo dell'ISRE, anche se lo vedo confliggente con quella glotto-burocrazia che abbiamo prima stigmatizzato.

Veniamo al Capo VII, che sarà purtroppo terreno di scontro, lo voglio annunciare, non siamo d'accordo sul fatto che una legge che si preannuncia e si definisce come curante la politica linguistica si occupi di altre materie. Ll legame con la lingua ci sembra assai tenue dal punto di vista della classificazione delle materie, se non per il fatto che tutte le attività umane, quelle culturali e sociali si realizzano nel momento della comunicazione in una lingua, allora grazie a questo éscamotage noi potremmo comprendere, quando si utilizza una lingua, qualunque attività culturale. Qui nel capo VII si vuole affrontare un tema che appartiene alla cultura, che appartiene allo spettacolo, che appartiene all'arte, e per far questo noi dobbiamo inevitabilmente ampliare il raggio d'azione e la competenza di materia di questa legge, operazione che invece nel titolo è rifiutata, si vuole dire che si fa politica linguistica, allora limitiamoci alla politica linguistica.

Termino con un mea culpa, la Commissione I non ha fornito il parere a questa legge, ciò io lo ritengo piuttosto grave da membro della Commissione I, perché evidentemente sia sulla parte burocratica, sia sulla parte del coinvolgimento di istituzioni culturali della Regione, sia sulla relazione con organi dello Stato, questa Commissione avrebbe avuto molto da dire, e ci toccherà integrare il testo in questa sede, in sede di dibattito in Aula.

Detto ciò io non voglio chiudere consegnando un quadro negativo o pessimista, penso che la legge sia opportuna, che sia un grande generoso tentativo, e voglio complimentarmi con il Relatore e gli estensori, la Commissione, la Commissione II, ricordando anche il grande lavoro svolto dal Presidente Gavino Manca e dalla struttura della Commissione. Voglio dire che naturalmente bisognerà arrivare ad un testo, trattandosi di materia così delicata, ampiamente condiviso. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianmario Tendas. Ne ha facoltà.

TENDAS GIANMARIO (PD). Presidente, nel 2006 la Regione autonoma della Sardegna aveva condotto uno studio che io credo di particolare interesse, che aveva come titolo "Le lingue dei sardi", era uno studio che è stato fatto, commissionato dalla Sardegna, ma fatto dall'Università degli Studi di Cagliari, dal Dipartimento ricerche economiche e sociali, e dall'Università degli studi di Sassari, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Scienze dei linguaggi. In quello studio, che peraltro è anche molto interessante e consistente, sono oltre 110 pagine, scaturiva un dato a mio avviso molto interessante, ovvero che l'80 per cento dei sardi era sardofono. Ad oggi, quindi a poco più di dieci anni di distanza da quello studio, secondo i recenti dati commissionati dall'Istat, meno della metà dei sardi usa la lingua locale, per lo più lo fa anche in maniera saltuaria. In pratica questo calo è legato all'interruzione a cui faceva riferimento giustamente anche il relatore Paolo Zedda, all'interruzione della trasmissione intergenerazionale, che di fatto ha portato i bambini a parlare sempre di meno il sardo. L'utilizzo e l'impiego della lingua sarda in pratica è in forte regressione, al punto tale che secondo l'UNESCO risulta seriamente a rischio di estinzione. La proposta di legge, approvata in Commissione II, con l'astensione della minoranza, a seguito di un lungo iter, di fatto, cerca di coordinare, qui c'è anche una risposta alle considerazioni giustamente critiche che portava avanti il collega Deriu, è una proposta di legge che cerca di portare a sintesi tre distinte proposte di legge, la numero 36, la numero 167 e la numero 228. L'obiettivo finale era quello di riservare una giusta e particolare attenzione al sardo e al ricco patrimonio linguistico della Sardegna, compresi ovviamente il catalano, il gallurese, il tabarchino e il sassarese, così come peraltro contemplato nell'articolo 1, comma 2.

La scelta di operare per tutelare la lingua sarda, sostenerla e permetterne la sua trasmissione alla generazioni future, anche attraverso il coinvolgimento e l'impegno pubblico istituzionale, si fonda su una molteplicità di presupposti culturali politici e civici molto forti. Per questioni di sintesi cerco di elencarli. In primis ci si pone il rispetto della legislazione internazionale, oltre che l'articolo 6 della Costituzione richiamato dal collega Deriu, in tal senso la conservazione del sardo come lingua viva si inquadra coerentemente, come sottolinea il Consiglio d'Europa nella Carta delle lingue minoritarie regionale, nel progetto di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, la quale costituisce patrimonio comune dell'umanità e debba essere riconosciuta ed affermata nell'interesse delle generazioni presenti e future. Le politiche di tutela della lingua in questa prospettiva, oltre ad intervenire in difesa di quella che è in sé una grande ricchezza per l'individuo e la società, contribuisce a garantire il diritto dei popoli a scegliere una vita culturale propria nella costruzione del loro destino. Storicamente la diffusione della scrittura in lingua sarda, già a partire dal Secolo XI, ha prodotto ampio complesso documentale di carattere giuridico, letterario e dico poetico, le testimonianze in esso conservate hanno fotografato, nel trascorrere dei secoli, l'evoluzione della vita sociale, delle tradizioni e delle produzioni artistiche proprio del popolo che le ha create. La conoscenza e lo studio del patrimonio letterario in sardo quindi rispondono a un'esigenza imprescindibile di tutela della memoria, e sono basilari per definire e comprendere in profondità il percorso della società isolana nell'ultimo millennio. Se facciamo riferimento al patrimonio intangibile la Sardegna possiede una grande varietà di linguaggi complessi, di grande spessore artistico e di forte richiamo sociale, che trovano proprio nella lingua il loro substrato: si tratta della poesia orale di improvvisazione, di antichissima origine ma ancora diffusa e radicata nella popolazione attuale, del canto a tenore già dichiarato patrimonio intangibile dell'umanità dall'Unesco, del canto a chitarra logudorese, dei riti paraliturgici e della polifonia sacra, solo a titolo di esempio parziale e non esaustivo. Ebbene tutte queste preziose forme espressive, esclusive della Sardegna, mantengano integro il loro senso più profondo e la loro diffusione solo se l'uso della lingua rimarrà diffuso e vitale, in caso contrario saranno condannate alla decadenza e all'estinzione. Considerata la dimensione psico-linguistica, l'impiego della lingua propria da parte di una comunità rafforza la coesione sociale e trasmette un forte messaggio di orgoglio e di autostima, sia al suo interno, che all'apertura di altre nazioni al mondo, l'insegnamento della lingua locale a scuola può contribuire a coinvolgere gli studenti in un percorso educativo che sentono maggiormente proprio e a combattere in tal modo anche la dispersione scolastica. Peraltro secondo i più recenti orientamenti della didattica, l'approccio plurilingue all'insegnamento, già a partire dalle scuole dell'infanzia, si dimostra efficace nell'aiutare lo sviluppo intellettuale del bambino e favorisce un'educazione orientata alla pluralità e all'apertura verso altre culture. L'Unione europea, per queste ragioni, sostiene con forza l'istruzione multilingue già dalla prima infanzia secondo la formula lingua materna più due e ne tiene conto nel definire i criteri di assegnazione dei fondi. Ancora, l'uso pubblico della lingua locale può dare forza e suggestione all'immagine della comunità che lo adotta, del suo territorio, della sua cultura, dei suoi prodotti, delle sue atmosfere, distinguendola positivamente agli occhi del mondo, in questo senso la politica a sostegno della lingua può risultare un aiuto importante nelle azioni di promozione delle produzioni locali. La Regione, per queste ed altre motivazioni, ha deciso di tutelare, sostenere e valorizzare la lingua sarda nelle sue varie forme espressive, di promuoverne la diffusione e la trasmissione, di garantirne la pari dignità con la lingua italiana e di creare le condizioni perché, in ogni ambito, possa essere strumento comunicativo e veicolo di culture. Le politiche a sostegno della lingua sarda sono attualmente già definite e regolamentate da leggi regionali e nazionale, tuttavia la pianificazione dell'insegnamento che costituisce il cuore delle strategie a sostegno della lingua si è rivelata per molti aspetti poco efficace e disorganica, la diffusione e la conoscenza del sardo non hanno ottenuto in questi anni quell'influsso positivo che l'attivazione delle normative a sua tutela avrebbe lasciato sperare. In tutto questo contesto, il nuovo provvedimento normativo consente di far tesoro di oltre vent'anni di implementazione della legge regionale numero 26, entrata in vigore nel 1997, per creare condizioni più vantaggiose e favorevoli alla valorizzazione del nostro patrimonio linguistico. In pratica la proposta di legge interviene e si pone l'obiettivo in primis di favorire l'insegnamento nelle scuole, come sostenendo e incrementando l'attuale insegnamento del sardo che al momento, e nonostante gli sforzi fatti da questa Giunta regionale, interessa solo il 3 per cento della popolazione scolastica e peraltro con circa 24 ore di sole attività extracurricolare che sono davvero ben poca cosa, si tratta certamente di favorire e incrementare l'orario scolastico partendo dalle scuole dell'infanzia o anche dall'asilo, ma è anche da riqualificare la formazione degli insegnanti, in tutto questo processo la proposta di legge si pone la gestione degli uffici amministrativi sulla lingua sarda più indipendenti rispetto alle figure interne dell'Assessorato con l'istituzione di un'agenzia finalizzata a coordinare e gestire in maniera più specifica e funzionale le politiche linguistiche e capace di rimettere ordine nella gestione degli sportelli linguistici, attualmente eccessivamente frammentati, scoordinati e spesso slegati tra di loro. Ma non è tutto, questa proposta di legge valorizza tutela e promuove il proprio patrimonio culturale immateriale, diffuso attraverso la lingua della Sardegna, assicurandone l'apprendimento nel sistema scolastico e la diffusione nella società, come canti a tenore, la musica strumentale tradizionale, la poesia…

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Sull'ordine dei lavori per conoscere se è stato adempiuto quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale numero 26, ovverosia, leggo testualmente: "per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio". L'Osservatorio è un organo consultivo, tutto questo doveva essere fatto e previsto, non mi risulta che ci sia stato decreto da parte dell'assessorato, non mi risulta che siano stati chiesti i nomi, e siccome Deriu ha richiamato nel suo intervento che non è stata dato neanche il parere della Prima commissione, mi pare il caso che venga posto in campo tutto ciò che prevede la normativa vigente, ivi compresa gli indirizzi obbligatori comunque anche se facoltativo sotto certi aspetti del Comitato di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

(Intervento fuori microfono del consigliere Dedoni)

PRESIDENTE. Non è previsto che lei abbia risposte adesso su un'interrogazione, perché non sono previste le interrogazioni onorevole Dedoni, quindi quando interverrà argomenterà le sue ragioni.

(Intervento fuori microfono del consigliere Dedoni)

PRESIDENTE. Io sono assolutamente equanime e tranquillo! Non c'è nessuna mancanza di norme dal punto di vista della procedura, non c'è nessuna lesione di norme in merito alle procedure e alla presentazione della legge in aula, onorevole Dedoni.

Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Sull'ordine dei lavori, se ha posto una questione l'onorevole possiamo sospendere cinque minuti per capire se poi può inficiare in qualche modo il proseguo della norma? Perché non credo che l'onorevole Dedoni ponga delle questioni fine a se stesse, ci possono dare un chiarimento gli uffici e si prosegue.

PRESIDENTE. Scusate, c'è una legge che non è applicata, non inficia assolutamente la procedura che stiamo seguendo per presentare questa legge che ha seguito tutti i passaggi in Commissione, dopodiché non è costituito un organo punto! Come no?

Discussione del testo unificato: "Disciplina della politica linguistica regionale". (36-167-228/A)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Probabilmente Presidente sarebbe stato opportuno sospendere per due minuti per non correre nel rischio di fare passi che poi debbono essere rivisitati, comunque, è evidente che questa proposta di legge, pur prefiggendosi degli obiettivi nobili, parte col piede sbagliato, parte col piede sbagliato perché è patologica sotto il profilo strutturale, è patologica perché è incentrata sul sardo, quantomeno in origine, tralasciando di considerare in modo compiuto l'altra lingua minoritaria e tralasciando di considerare le varietà alloglotte, o comunque come vogliamo chiamarle, o comunque disciplinandole in modo insufficiente, e poi perché comunque ha fatto un percorso di condivisione del tutto monco, abbiamo letto delle critiche pesantissime proposte pubblicamente da esperti, non da cultori della materia, ma proprio da esperti, che hanno puntato il dito contro questo impianto normativo, ponendo delle questioni delle quali magari potrò parlare dopo, non voglio parlarne in fase di discussione generale, ma i problemi ci sono, e sono anche quelli che ha posto l'onorevole Deriu pubblicamente. Dicevo, si prefigge gli scopi nobili che sono quelli di dare corpo a una rivisitazione del quadro normativo in materia di lingue sarde e in Sardegna che sicuramente è vecchio e obsoleto, che deve essere rivisitato, proprio in funzione di una maggior tutela delle lingue parlate in Sardegna e, soprattutto, delle due lingue minoritarie: del sardo e del catalano di Alghero. Il quadro, dicevo, è obsoleto, il quadro più recente ha delle ascendenze che derivano dallo Stato unitario, quindi possiamo immaginare immaginare quanto è vecchio, ed è costituito principalmente dalla legge regionale 26, del 97, e della legge nazionale 482, del 99. Ma anche il nostro Statuto è vecchio, in questa materia, perché il nostro Statuto non prevede assolutamente alcuna competenza in capo alla Regione Sardegna sulla questione linguistica, noi non abbiamo competenze in questa materia, nonostante il sardo sia la lingua minoritaria più parlata in Italia. La legge regionale 26/97, che comunque è stato un caposaldo, riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto a quella italiana, la medesima valenza poi attribuisce rispetto ai territori interessati al catalano, al tabarchino, al sassarese, al gallurese. La legge nazionale 482 attribuisce diritti linguistici alla lingua catalana e sarda, oltre alle altre che menziona, e prevede anche l'insegnamento nelle materne, nelle secondarie, nelle elementari, quindi, c'è stata un'evoluzione normativa nei decenni precedenti, ma è insufficiente. Così come c'è stata un'evoluzione giurisprudenziale, in origine della Corte Costituzionale non prevedeva assolutamente la benché minima competenza regionale in tema di lingue, la benché minima competenza regionale in tema di lingue, pian piano c'è stata una evoluzione giurisprudenziale anche per quanto attiene alla Corte Costituzionale che ha iniziato a delineare un piccolo ruolo delle Regioni. Ma io inserirei nell'ordinamento giuridico che disciplina questa materia anche l'ordine del giorno del Consiglio regionale del marzo del 2015, che chiede al Parlamento la salvaguardia effettiva, effettiva e non solo teorica, del sardo e del catalano all'interno della Carta europea delle lingue minoritarie. E, a seguire, ancora io inserirei all'interno di questo quadro ordinamentale, ahimè obsoleto, anche il decreto legislativo 16 del 2016, che è la norma più recente, che trasferisce alla Regione delle competenze in materia di uso e di insegnamento. Con questo progetto di legge facciamo uno sforzo verso una tutela dell'identità linguistica, una tutela ulteriore, non so se questo sforzo riuscirà, parte male questo sforzo, però lo stiamo facendo. Perché questa identità linguistica, a detta dei proponenti, deve essere la base per ogni sviluppo economico, sociale e personale e siamo d'accordo condividiamo assolutamente l'assunto. Quindi, questo quadro normativo che andiamo a delineare prevede un cappello in cui si parla della medesima valenza della lingua sarda con quella catalana, e non potrebbe essere altrimenti considerato che lo prevede la legge nazionale, lo prevede anche la precedente legge regionale, e in qualche modo definisce queste lingue minoritarie e le altre, le definisce come patrimonio immateriale, o meglio, parte del patrimonio immateriale della Regione, e non possiamo non essere d'accordo, siamo assolutamente d'accordo su questi assunti. Le lingue rappresentano le nostre radici, rappresentano il nostro patrimonio identitario, rappresentano i nostri cromosomi più veri, più vivi e ci servono per affermare la nostra esistenza, ma che proiettarci verso il futuro in modo orgoglioso direi. Noi ci dobbiamo proiettare verso il futuro con l'orgoglio di essere sardi, e parte importante della sardità è costituita dalle lingue, è costituita dalla nostra cultura. C'è qualche macigno verso l'approvazione di questa legge che, come ho detto, è costituito dalle prese di posizione veramente censorie di alcuni esperti, delle quali discuteremo sicuramente in seguito, sono delle accuse pesanti che sono da analizzare, non sono accuse da emarginare a priori, no, dobbiamo discutere serenamente anche di questi problemi che vengono sollevati dagli esperti. Altro tema che inizialmente è stato mal posto in questo progetto di legge, e che cercheremo di correggere con degli emendamenti, è il tema del catalano di Alghero, che in prima battuta è stato completamente dimenticato, o meglio, è stato inserito soltanto in un cappello normativo del tutto insufficiente però a ricomprendere la varietà degli interventi necessari a tutela e per la promozione del catalano di Alghero. C'era un cappello che in qualche modo identificava il sardo col catalano di Alghero, però poi il catalano di Alghero è una lingua a sé stante, che ha delle peculiarità proprie, che hanno necessità di strumenti adeguati rapportati alle peculiarità. L'articolo 2 accomuna il sardo e il catalano come lingue minoritarie storiche, l'articolo 3 - stiamo parlando di quel cappello che ho menzionato poc'anzi - accomuna le misure di tutela, promozione e di valorizzazione e prevede anche che per il catalano si applicano i medesimi interventi previsti a favore del sardo, ma così non è. Così non è e così non può essere. Perché il progetto di legge, nella sua stesura originaria, dimentica che il sardo è una lingua del tutto peculiare rispetto all'italiano, ma il catalano di Alghero una lingua del tutto peculiare rispetto al sardo, che ha necessità quindi di strumenti, di interventi, di azioni politiche e amministrative del tutto diverse, del tutto diverse. Ad esempio, le misure ortografiche e linguistiche debbono essere necessariamente differenti e devono essere ben individuate; ad esempio i collegamenti con le istituzioni accademiche della Catalogna debbono essere necessariamente previsti perché la lingua catalana di Alghero è necessariamente governata dalle istituzioni accademiche della Catalogna, quantomeno nei suoi percorsi principali; e ancora, per diffondere l'utilizzo ci vogliono delle norme peculiari; per l'attestazione della conoscenza è necessaria una certificazione propria; idem per quanto riguarda il personale gli sportelli linguistici, che debbono necessariamente avere una formazione peculiare; e ancora lo stesso dicasi per le denominazioni e per la toponomastica. Quindi, il catalano di Alghero ha necessità di una focalizzazione differente, che noi stiamo cercando di introdurre e cercheremo di introdurre all'interno dell'articolato con degli emendamenti appositi, però così come è questa proposta non va bene, non va assolutamente bene! Deve essere corretta in modo pesante, deve essere corretta in modo efficace per…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carta Angelo. Ne ha facoltà.

CARTA ANGELO (PSd'Az-La Base). Grazie signor Presidente, intanto una cosa sull'ordine dei lavori che è stato sollevato dall'onorevole Dedoni, è ventun'anni che esiste la legge 26 e in ventun'anni non si è mai istituito l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 26 e qualcuno ha definito questa proposta di legge, che oggi stiamo discutendo, come una complessa operazione politica contro la lingua sarda e le prospettive e le conquiste in questo campo originate dalla proposta di legge d'iniziativa popolare del 77-78 avanzata da "Su comitau po sa limba sarda". Ho cercato di capire i motivi che hanno indotto qualche pseudo sardista a fare affermazioni sostanzialmente ingiustificate contro questa proposta di legge, è stato affermato che questa cancellerà la legge di cui fu padre Efisio Serrenti, la 26 del 97. Di fatto è stato chiaro quasi a tutti che, sin dall'inizio, quella legge destinata alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua, fu annacquata dall'innesto della lingua con la cultura nella sua accezione più larga. Infatti, la legge 26/97 recita che è destinata alla promozione e valorizzazione della cultura della lingua sarda, già questo marca una differenza fra quella legge e la proposta in discussione oggi, che recita trattarsi di una legge per la disciplina della politica linguistica regionale. Alla prima obiezione, quindi, sull'oggetto della legge, penso che sia più centrato quello odierno che non quello del 97. Sui principi poi siamo agli antipodi, nella proposta in discussione l'articolo 1, nei commi 1, 2 e 3, fissa dei paletti che non sono interpretabili, bensì, secondo me, condivisibili. Il comma 1 dichiara di assumere l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale, non credo vi sia nulla da obiettare considerato che il disposto è chiarissimo e credo possa essere condiviso da ogni sardo. Il comma 2 definisce il patrimonio immateriale del popolo sardo in tema linguistico, dichiarando esplicitamente che esso è la lingua sarda nelle sue varianti storiche locali, il catalano di Alghero, il gallurese nelle sue varianti, il sassarese e il tabarchino: mi pare che non si sia dimenticato nulla e anche qui ogni sardo, con le eccezioni che pure non mancano e non mancheranno, possa ritrovare se stesso e il suo modo di esprimersi ricondotto a componente essenziale del patrimonio immateriale del popolo a cui appartiene.

Il comma 3 infine definisce i paletti entro i quali la Regione impronta la sua politica linguistica, trasparenza, etica pubblica, partecipazione democratica, programmazione degli interventi, razionalizzazione, efficacia ed efficienza: cosa manca affinché il Consiglio indichi una strada chiara e definita nella quale avviare il percorso di valorizzazione della nostra lingua? Secondo me nulla, ma il dibattito che si svolgerà credo che ci darà le risposte che aspettiamo; stabiliti i principi definiti paletti, infatti, la legge cerca di sviluppare un percorso che dia ai sardi uno strumento capace di trasformare tali principi in realtà: c'è riuscita? La legge in esame affronta questo percorso con rispetto verso tutti i sardi? Ha un linguaggio chiaro e intellegibile tale da consentire a questa legge di essere uno strumento agile, di facile consultazione e con le risposte a tutti gli interrogativi che gli operatori, i fruitori e i sardi tutti si porranno? Qui siamo nel campo dell'infallibilità e della perfezione, che non appartiene né a questo Consiglio né ad altri su questa terra. Si è elaborata una proposta che potrebbe effettivamente essere un idoneo strumento in mano ai sardi e che, già in sede di discussione e approvazione, potrà essere migliorata. In futuro potrà essere perfezionata, modificata, integrata, resa più rispondente dopo la sua applicazione sul campo? Indubbiamente sì, ma nel frattempo che verrà approvata e poi utilizzata ritengo che la proposta possa essere definita tutt'altro che un misero attentato alla legge 26 del '97, come anche non può essere considerata una sorta di manovra per affossare ciò che si è sostanzialmente autoaffondato, come anche l'appello ai Sardisti a non votare questa legge perché sarebbe il tradimento di mezzo secolo di lotta politica a me sembra provenire dall'oltretomba, tanto lontano da ciò che oggi ci consegna la realtà. Non mi sento di tradire i valori del PSd'az votando a favore di questa legge, piuttosto mi sento molto più vicino ai suoi valori di quanto non lo sia chi ha cambiato il DNA al PSd'az, perché non esiste un primo, secondo, terzo o quarto sardismo, esiste un solo sardismo che è quello che ha a cuore le sorti del popolo sardo e di tutte le sue espressioni, fra queste la lingua credo che sia la principale. Questa proposta di legge non va contro questo interesse dei sardi, anzi lo valorizza e imprime a questo immenso patrimonio un'accelerazione verso la vera salvaguardia per le future generazioni. La lingua sarda è il nostro salvacondotto verso l'Europa, un'Europa diversa da quella di oggi ma pur sempre l'Europa come orizzonte per i sardi; approvare una legge che valorizza e preserva il più importante è autentico prodotto culturale mai creato dal popolo sardo è il nostro salvacondotto per un'Europa dei popoli che ci aspetta, questo qualunque cosa pensi il nuovo leader di una destra cresciuta sulle ceneri della peggior crisi economica dal dopoguerra, con la disoccupazione a livelli mai visti, e individuando un nemico, anzi due nemici: gli immigrati e l'Europa. Un leader che incarna il più becero dei sequestratori di persona che si fa scudo di 629 migranti mezzo annegati per alzare garbatamente la voce. Io non ci sto, questo non sarà mai il mio leader, né lui né chi a lui ha svenduto quasi cento anni di storia, di valori, di ideali per una misera poltrona! Io voglio difendere l'Europa, che deve essere dei popoli, di tutti, anche di quelli che fuggono dalla loro terra, perché nessuno come noi sardi ha patito la sofferenza del distacco dalla propria terra e nessuno come noi sardi può capire quanto è difficile abbandonare la propria terra: perché si pensa che qualcuno se ne vada da casa propria senza un motivo serio e fondato? Ecco, è l'Europa che vorrei: aperta, libera e consapevole del ruolo che la storia gli sta segnando; un'Europa che esisterà se noi tutti sapremo difenderla e prepararci per essere protagonisti come un popolo, e per un popolo la lingua non è un aspetto secondario, anzi è quello più importante che ci consente di riconoscerci e farci riconoscere per ciò che siamo, un popolo con una lingua ed un'aspirazione ad essere noi gli artefici del nostro futuro e non dei cinici opportunisti, disposti a rinnegare se stessi perché da soli è troppo difficile sopravvivere.

Avere una lingua è la precondizione per la libertà, ed è partendo da questo che credo oggi di avere l'opportunità di affermare la mia libertà di sardo e di Sardista anche dicendo di sì questa proposta, e così farò, con i necessari distinguo nelle parti che riterrò non condivisibili.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Raimondo Cacciotto. Ne ha facoltà.

CACCIOTTO RAIMONDO (PD). Prendo la parola per delle brevi considerazioni, innanzitutto per esprimere apprezzamento per il lavoro dei colleghi consiglieri regionali che vi hanno lavorato da tempo, e ai quali ho potuto dare il mio contributo dal momento del mio giuramento in Aula, quindi dal 19 di aprile; un lavoro che sicuramente verrà rifinito in Aula, così come le dichiarazioni di chi mi ha preceduto e anche gli emendamenti già presentati e quelli annunciati lasciano intendere. Certamente dal Consiglio regionale, con l'approvazione di questo disegno di legge, può arrivare chiara l'indicazione che la Sardegna ha una sua lingua, seppur articolata in diverse parlate locali, e ha un patrimonio linguistico ampio che ricomprende anche il catalano di Alghero come minoranza storica, e tutta una serie di lingue alloglotte anch'esse da tutelare e valorizzare. Mi soffermo brevemente sul catalano di Alghero che, pur avendo un ruolo limitato ad una parte ben identificata della nostra Isola rispetto all'intero contesto regionale, rappresenta un elemento identitario e culturale molto importante per la città di Alghero e per la sua quota parte per il patrimonio linguistico e culturale dell'intera Sardegna. L'aspirazione profonda della comunità algherese ad ottenere un pieno riconoscimento della propria specificità, come parte viva e integrante della più ampia comunità regionale, troverà piena legittimazione anche in questo disegno di legge, e sarà ancora più esplicito con il recepimento dei diversi emendamenti ai quali abbiamo lavorato sia io che il consigliere Tedde insieme al consigliere Zedda, e in questo quadro bisogna considerare che l'identità linguistica è una ricchezza, nel caso di Alghero è anche una specificità che costituisce parte essenziale dell'identità culturale della popolazione. Il riconoscimento di tale identità d'altronde è stato sancito: a livello comunale dallo Statuto del '91 che, all'articolo 9, introduce principi secondo i quali l'Amministrazione deve essere il punto di riferimento per la politica linguistica e deve tutelare, promuovere e diffondere la conoscenza della storia e della lingua catalana nella variante rese algherese; a livello regionale, in precedenza con la legge 26 del '97 per la promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, che prevedeva ovviamente norme di tutela e promozione del sardo, del catalano, del tabarchino, del sassarese e del gallurese, e a livello nazionale con la legge quadro per la tutela delle minoranze, la "482" del '99, che detta norme in materia di minoranze linguistiche e storiche e che, all'articolo 2, tutela la lingua e la cultura di dodici minoranze linguistiche, citando anche il sardo e il catalano, e soprattutto con il passaggio, nel 2016, di competenze dal Ministero alla Regione Sardegna con il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge 482 del '99. Le strategie regionali e nazionali, d'altronde, sono in linea con uno dei documenti più importanti a cui si può far riferimento per la tutela della lingua sarda e catalana, che è la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. A livello regionale negli anni si è inoltre attivata una programmazione unitaria per la valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero che ha portato all'istituzione dello Sportello linguistico regionale dedicato alla lingua sarda e anche alla variante algherese del catalano; Sportello per il catalano oggi ospitato presso il Comune di Alghero per una più proficua e più stretta collaborazione con l'Ufficio per le Politiche linguistiche e con lo Sportello linguistico comunale attivo già dal 2003. L'uso del catalano di Alghero proietta la città e la Sardegna a livello internazionale in particolare nei rapporti con la Catalogna; si consideri che oggi il catalano viene utilizzato da più di dieci milioni di persone in vari Paesi europei, quali Spagna, in particolare in Catalogna, nelle isole Baleari nel Paese veleziano, in Francia, in Italia e Andorra. Alghero e Barcellona collaborano con i sistemi museali, i festival musicali, gli archivi storici, con le rassegne culturali, e fino ai tristi accadimenti che hanno coinvolto il governo catalano con l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione da parte del Governo spagnolo era presente in città la rappresentanza della Generalitat de Catalunya, Ufficio algherese della delegazione del Governo catalano in Italia, che collaborava con il Comune di Alghero e con tutte le Istituzioni sarde in diversi ambiti. Ricordo in particolare nel 2015 la collaborazione con la Regione Sardegna e il Comune di Alghero per il recupero della lingua algherese e per la sua introduzione nella scuola, in particolare per il progetto Cuelda per la formazione linguistica e didattica degli insegnanti e con la Società Umanitaria di Alghero al Festival Catalunya Cinema a l'Alguer, mostra del cinema catalano moderno. Sono tantissime le iniziative che diverse e vivaci associazioni locali promuovono, la più recente iniziativa con la Plataforma per la llengua che ha realizzato e presentato in un concerto un cd con 22 canzoni facenti parte del progetto Mans manetes e la partecipazione al Festival barnasants, il Festival Internazionale della canzone d'autore giunto alla ventitreesima edizione; un progetto che ha coinvolto bambini ragazzi artisti algheresi e Catalani nell'interpretazione di brani e che ha prodotto un libro su disco distribuito gratuitamente a insegnanti e alunni a tutte le scuole della città. Si tratta di alcuni esempi per dire come la nuova proposta di legge, che disciplina la politica linguistica regionale, possa creare rinnovate occasioni per la Sardegna per tutelare e valorizzare l'importante patrimonio regionale di cui Alghero e la sua specificità sono parte per promuovere armonizzare i rapporti con tutti i territori di lingua catalana in vari ambiti e far conoscere le specificità e le peculiarità di ciascuna in maniera reciproca.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Emilio Usula. Ne ha facoltà.

USULA EMILIO (Gruppo Misto). Grazie Presidente, io penso siano maturi i tempi e siamo forse anche in ritardo per cercare di mettere ordine in un settore lasciato troppo spesso senza regole e senza un chiaro governo o, che forse è anche peggio, lasciato alla gestione arbitraria e personalistica di pochi cosiddetti esperti talvolta autoproclamati tali con autoreferenzialità oppure per benevole attribuzione di ruolo.

Una legge sulla lingua sarda credo sia necessaria perché siamo di fronte a un'evidente assenza di programmazione in questo campo, manca ed è mancato un vero e proprio impianto di politica linguistica della Regione sarda con finalità e obiettivi definiti e ancor di più manca, o non c'è sufficiente chiarezza, sugli strumenti e le regole utili e necessarie per tutelare, promuovere e salvaguardare la nostra lingua. Di fronte a questa evidente stortura e ritardo mi sembra che questa legge vada comunque nella direzione giusta, siamo per la parità linguistica, così come viene definita dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, quindi un principio più avanzato della mera tutela rispondente alla coscienza evoluta delle democrazie più progredite e di quanti meritoriamente si battono per la difesa di questo grande patrimonio culturale forgiato in mille anni di storia e che la nostra generazione rischia di disperdere.

Tutte le leggi devono avere una chiara finalità, uno scopo dichiarato e perseguibile, devono porsi obiettivi di carattere generale e devono obbligatoriamente corrispondere a obiettivi e funzioni di innegabile pubblica utilità; e allora qual è la pubblica utilità di una legge sulla lingua sarda, una lingua propria certifica l'identità di un popolo, ma purtroppo un numero sempre più esiguo di persone utilizza ed esercita la lingua sarda nei rapporti interpersonali, nello spazio pubblico e anche nella trasmissione intergenerazionale. In particolare sempre meno giovani e meno donne la praticano e al parlare in sardo viene attribuita l'etichetta di ineleganza, di arretratezza culturale, è considerato rozzo se non addirittura motivo di vergogna e questo è anche il risultato di un mancato riconoscimento da parte delle forze politiche e delle forze pubbliche e delle politiche pubbliche e di intere classi dirigenti che hanno spinto al ribasso il suo status. Ecco quindi l'obiettivo di carattere generale, la pubblica utilità di questa legge deve essere, non può essere altro, che quello di respingere questa visione, invertire questa tendenza, eliminare lo stigma che accompagna il parlare in sardo favorendo e promuovendo l'uso della nostra lingua sino a determinare un risultato: ossia l'aumento del numero dei sardo parlanti in un arco di tempo stabilito monitorabile e verificabile, possibilmente breve. Mi spiego meglio, io auspico e vorrei che questa legge mettesse in moto una serie di meccanismi e di condizioni in grado di frenare e poi ribaltare la drammatica, progressiva, troppo veloce tendenza alla diminuzione del numero dei sardi che parlano, capiscono o scrivono in sardo. Anche per creare e rafforzare l'autostima e la consapevolezza dei Sardi come popolo; se scompare la lingua scompare inesorabilmente la cultura e si mettono le basi per cancellare la storia stessa di un popolo. Non so dire, e nessuno può dire oggi, se questa legge saprà porre rimedio e avrà il merito di frenare e invertire la tendenza alla scomparsa della nostra lingua, per questo è necessario che vengano previste tutte le possibili implicazioni e derivazioni di una sua corretta applicazione e attuazione. Deve essere pianificato un attento monitoraggio dei risultati di quanto stiamo disponendo oggi per essere pronti a eventuali necessari correttivi se gli effetti non dovessero andare nella direzione che appunto ho detto. Non voterei mai una legge sulla nostra lingua, sul bene più prezioso, ma anche più fragile del nostro patrimonio culturale identitario se solo pensassi che fosse una legge utile solo per addetti ai lavori, per cultori, per tecnici esperti o conferenzieri da salotto o se dovessi pensare che è utile solo per qualche convegno o per pubblicazioni pattinate tanto presuntuose e costose quanto inutili al bene comune. Con questo intendimento voterò a favore di questa legge, per questo Rosso Mori e Autodeterminazione abbiamo partecipato attivamente al dibattito e abbiamo elaborato diversi emendamenti che a mio parere possono essere migliorativi del testo in esame. Ma, e voglio sottolinearlo, il voto favorevole c'è a condizione che la politica assuma la piena responsabilità e il ruolo di controllo sulla reale efficacia di questa legge a condizione cioè che la politica assolva al compito di indirizzo e di garanzia di una sua corretta attuazione esercitando pieno sostegno e insieme vigilanza su tutte le istituzioni coinvolte a cominciare dalla scuola a tutti i livelli per le competenze che in quest'ambito la nostra Regione ha e che ci derivano dal dettato costituzionale e statutario. Ruolo e competenze che forse finora la Regione non ha saputo esercitare appieno in particolare nella scelta dei programmi scolastici, anche gli enti locali e gli enti pubblici dovranno assumersi e assolvere in pieno il ruolo di attuatori e garanti di questa legge.

Concludo ricordando che la Carta europea delle lingue minoritarie regionali sancisce il principio di eguaglianza delle lingue e di parità dei parlanti. La legge che oggi discutiamo è ancora lontana, molto lontana da questo obiettivo di alta civiltà democratica, ma è pur sempre un buon passo in avanti. Credo sia doveroso avere questa speranza è giusto crederci e impegnarci in questa direzione, lavorare in questa direzione per il pieno riconoscimento della nostra specificità di popolo con la sua unicità culturale e linguistica. Spero che la maggioranza si metta d'accordo con sé stessa, perché alcune dichiarazioni sentite stamattina mettono in discussione dall'interno stesso della maggioranza la validità di questa legge. Spero, appunto, che la maggioranza si metta d'accordo con sé stessa e dia un'interpretazione univoca, unitaria, positiva di una legge che io penso di dover difendere, grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pietro Zanchetta. Ne ha facoltà.

ZANCHETTA PIETRO (Cristiano-Popolari-Socialisti). Grazie Presidente, ma mi sono domandato prima, qualcuno si è dimenticato "l'isulano"; lo dico all'onorevole Carta che ha citato tutti i passaggi c'è anche l'isulano a me lingua. Io faccio un apprezzamento alla Commissione e al lavoro che è stato svolto impegnativo e complesso, perché, come dire, mettere anche ordine ad un importante babele linguistica come la nostra non era facile, non è facile e ringrazio anche il relatore l'onorevole Paolo Zedda di avere con passione dedicato il suo impegno per cercare di portare avanti una legge che potesse rispettare certamente i parametri che ci costringono, anche per le indicazioni che arrivano dall'alto, ma per avere rispettato le sensibilità diverse. Io credo e poi però entreremo nel merito dell'articolato proponendo anche degli emendamenti, che si voglia togliere una cappa del pensiero unico sulla lingua in Sardegna, un pensiero unico che tendeva in qualche modo ad egemonizzare e ad avere più una gerarchia linguistica anziché una peculiarità, un riconoscimento delle peculiarità linguistiche. Ed è per questo che io mi permetto in qualche modo di richiamare le tesi di Wagner, dello studioso tedesco, che sono state smontate per quanto riguarda il gallurese, e faccio un richiamo più ampio dall'isulanu, che è la mia lingua, al gallurese, che è un'altra mia lingua, perché quelle tesi del Wagner erano insostenibili e rappresentavano una dominante corsa sul gallurese. Non è vero, ed è stato dimostrato, perché sono i corsi che si sono adattati alla lingua gallurese, che hanno trovato nella migrazione in Gallura, e lo hanno fatto facilmente, adattarsi alla lingua gallurese, perché si trattava pressoché dello stesso idioma, ma non perché hanno portato il gallurese ad adeguarsi al corso. Allora, io questo lo sottolineo perché è un elemento che non ci deve far considerare il gallurese, che è una lingua antica sarda, una lingua minore o alloglotta, è una lingua sarda importante, una lingua della terra di mezzo, come qualche studioso anche recentemente ha definito, che appartiene e si apre a parlate del Mediterraneo. Questo non vuol dire che non sia da considerare una lingua sarda per il mantenimento della sua radice, l'aprirsi anche ha parlate del Mediterraneo è un interessante studio filologico che anche recentemente è stato illustrato proprio perché questi popoli, compresa la Gallura, erano in continuo contatto tra loro. Allora, detto questo, una lingua non di serie B non va impoverita e va riconosciuta tra le parlate importanti della Sardegna. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gaetano Ledda. Ne ha facoltà.

LEDDA GAETANO (PSd'Az-La Base). Mah, il nostro Movimento ha presentato un testo di legge in stesura bilingue italiano-sardo, l'unico, per la cronaca, per rimarcare il senso di una battaglia che punta a dare dignità istituzionale, scientifica e culturale all'idioma isolano. L'iniziativa nasce da una stretta collaborazione con il coordinamento "pro su sardu ufitziale", e oltre che un atto politico rappresenta una soluzione tecnica e operativa per uscire dall'impasse in cui sembra precipitata la politica linguistica, dopo che questa Giunta regionale ha interrotto il cammino di valorizzazione della lingua sarda durato dieci anni, senza proporre un modello nuovo e alternativo. Non ci limitiamo, però, alle critiche, in questo momento occorre abbandonare le polemiche e lavorare per la costruzione di alternative. La proposta è una proposizione positiva che si fa al Consiglio regionale e alla Giunta, ma anche alla società civile sarda, affinché cominci a lavorare sul serio senza perdere più tempo. Il nostro è un testo perfettibile aperto ad ogni miglioramento, che si candida ad avere un consenso ampio delle forze politiche, ma dopo le elezioni regionali del 2019, vista l'attuale impraticabilità di campo. La legge è composta da 35 articoli, e prevede una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro all'anno per il triennio, e affronta nel dettaglio tutti gli aspetti normativi della questione linguistica. La proposta di legge nel dettaglio prevede: uno, l'introduzione di tutte le facilitazioni possibili per il sardo a legislazione vigente, senza modifiche statutarie. Due, il passaggio delle competenze dall'Assessorato della Pubblica Istruzione al Presidente della Regione, per farne un problema di serie A e non un problema di serie B. Tre, la creazione di una fondazione linguistica regionale o agenzia che si occupi della pianificazione e normalizzazione linguistica. Quattro, riconoscimento con legge della "limba sarda" comune, come lingua ufficiale della Regione. Cinque, disposizioni per l'insegnamento del sardo a scuola come materia opzionale, curricolare e veicolare, con il sostegno finanziario della Regione, registro degli insegnanti interni ed esterni. Sei, riconoscimento degli sportelli linguistici, loro finanziamento e registro degli esperti. Sette, istituzione del volontariato della lingua sarda per chi vuole trasmettere la lingua nazionale a chi non ha avuto la fortuna di impararla in casa. Otto, sostegno ai media, agli editori, ai sardi all'estero, alle associazioni, fondazioni e istituti che si occupano di normalizzazione linguistica. Nove, sostegno all'uso del sardo nei culti. Dieci, sostegno all'uso del sardo nelle realtà economiche e sociali. Serve naturalmente, per completare il percorso, la modifica dello Statuto speciale, su questo punto abbiamo già concordato, con il nostro Segretario e Senatore Christian Solinas, di lavorare in Parlamento in attesa del rinnovo di questo Consiglio, per attribuire le competenze alla Regione per l'insegnamento della lingua minoritaria a scuola, così come è necessaria una legge per la creazione di una fondazione, agenzia regionale per la lingua sarda, senza l'attività della quale è provato che ogni politica linguistica si ferma nella inestricabile palude politico-burocratica regionale. In Friuli, Alto Adige, Trentino, Valle d'Aosta, questi organismi funzionano da decenni, e sono l'efficace braccio armato delle politiche linguistiche regionali. La visione politica, che sta alla base della nostra azione, è che il sardo deve essere lo strumento per una nuova fase della politica sarda, dell'autodeterminazione e dello sviluppo centrato sulle risorse locali. Chiedo già da adesso che ci sia il voto segreto sul passaggio agli articoli. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Intervengo, pur non avendo ricevuto alcuna risposta né da parte della Giunta e ancor meno dal Presidente del Consiglio, che avrebbe dovuto darmela subito, e le spiego, Presidente, il perché… so che è molto più importante ascoltare il Capogruppo del PD, e me ne scuserà, ma siccome stavo colloquiando col Presidente… capita anche a me di sentire e seguire due…

COCCO PIETRO (PD). Chiedo scusa io, onorevole Dedoni.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi)… Volevo dire che la lingua ha una connotazione particolare, quando si decide di porre mano a legiferare sulla lingua, non ci si rende conto del portato che questa legislazione ha. La lingua intanto è un fattore importante, perché insieme al territorio determina la nazionalità e la statualità, e se la lingua non è unica, non c'è identificazione di statualità, possono esserci esclusivamente delle parlate locali, da aiutare, da sostenere, perché i cosiddetti dialetti supportano, aiutano quella che è la centralità della lingua. Ma fosse esclusivamente un ragionamento opposto sulla formazione, che peraltro in questo testo non si vede, perché a me non pare di aver visto niente che riguardi la normazione della lingua, e che (…) costitutivi della lingua sono (…) che richiamano certamente tutto il portato storico-culturale di chi parla quella lingua. Se queste cose non vengono esaminate, il valore degli indirizzi che mancano attraverso la Commissione che non esiste… dicevo, l'insieme di tutta questa formalità che viene messa in legge ha invece un substrato e una derivazione così importante e così indicativa di quelli che sono i parlanti quella lingua che guai a noi che possiamo anche essere sardo parlanti di una determinata variante, ma non abbiamo la certezza né abbiamo la possibilità di poterci attribuire linguisticamente una capacità di padronanza dell'insieme della stessa lingua. Faccio un esempio. Quando si dice o si diceva sino a ieri che buona parte veniva dalla lingua latina ed essendo una lingua romanza oggi è screditato e non è vero, quando si pensa che oggi più di ieri scientificamente si è addivenuti a capire che c'è una grossa presenza di accadico all'interno della lingua sarda, probabilmente non si coglie, perché certo non ci sono studi scientifici a monte di questa norma suffragati dagli indirizzi di quel comitato che non esiste e ancor meno frequentazioni di personaggi universitari che potrebbero essere e avere padronanza di lingua. Io mi chiedo, probabilmente lo si sa, ma lo riaffermo, se io dico che vado a Samassi nessuno capisce che io vado a fare un'adorazione del Dio Shamash, che è un dio accadico, babilonese, se lo volete per capire, o meglio dire della Mesopotamia. Potrei continuare, con supporto scientifico e linguistico, per dire che è ben diversa cosa questa che è stata proposta come legge. Io sono per la tutela della lingua sarda, sono per la valorizzazione, ma sono anche per fare le cose ben fatte, non perché abbia il mio nome scritto nella presentazione della proposta di legge, e quando si va nei consessi internazionali è inutile richiamare le cretinerie che ho sentito prima, insomma, per farla spiccia, sappiamo bene cosa recita la legge 26 e non c'è stato mai nessuno di voi, né prima di sempre di questa maggioranze, che abbia cercato di far passare la "482" e l'inserimento della "482" è il riconoscimento che già a livello internazionale il sardo ha. Ora, forse io sono uno che non concilia molto alcune cose. Il professor Wolff dell'Università di Bonn sostiene che in Sardegna non esista il campidanese e non esista neanche il logudorese e non ha torto! Non a torto perché sono varianti, ma di una lingua che ha molta più articolazione di quello che sembra a primo acchitto. Mi è capitato di presiedere come allora Capo di Gabinetto della cultura, la bellezza di 12 docenti universitari fra i più rinomati, la buon'anima di Blasco Ferrer, per continuare con Paulis e tanti altri, insomma, adesso non li debbo citare, i quali avevano prodotto la lingua sarda unificata. È vero, ci sono anche personaggi che si attribuiscono le capacità specialistiche di alto profilo, ma ci sono anche persone umili che lavorano su questa cosa e apportano acqua a quella che è a beneficio della lingua che si vuole vivificare. Ma attenzione, io non ho visto nessun supporto scientifico a base di questa proposta di legge. La mia critica è di base, perché se è solo recitare in una delle parlate sarde, è una cosa normalissima, poi ci fu l'invenzione, sempre guarda caso del centrosinistra, che propose (presidente Soru) la parlata de mezzania che attraversa da Santu Lussurgiu sino all'Ogliastra, pensando che quella potesse essere l'identificazione linguistica, neanche quella supportata scientificamente, ma semplicemente attribuita perché poteva dare una medianità tra il Logudoro parlante e il Campidano che poi molti non hanno neanche colto nel Campidano esistono più e più varianti, addirittura quasi una per ogni paese così come da altre parti, perché in Baronia non è la stessa cosa del Logudoro, forse è quella più vicina al latino (pes, peis, pedes) per una lemma abbastanza conosciuta. Allora io direi che qualcuno ci rifletta e lo dico al Presidente innanzitutto, se lei fa nascere una lingua sarda che non è, perché non è una lingua, questa è una proposta di legge che vorrebbe regolamentare la lingua sarda, in modo ascentifico, in modo non da tutelare veramente quelle che sono le basi, le essenze, le emergenze…

PRESIDENTE. Onorevole Dedoni, il tempo a sua disposizione è terminato.

E' iscritto a parlare il consigliere Stefano Coinu. Ne ha facoltà.

COINU STEFANO (FI). Presidente, intervengo per un tema che mi appassiona moltissimo anche e soprattutto perché me ne sono interessato nella passata legislatura in qualità di Capo di Gabinetto, per cui lo faccio cercando di levare dalla mente qualunque retropensiero legato a posizioni di maggioranza o di opposizione. È chiaro che legiferare sulla lingua sarda la considero una cosa non solo utile, necessaria, importantissima, importante soprattutto quando si cerca di dare, noi cerchiamo di darci, un criterio affinché qualcosa che è frammentata in mille dialetti possa in qualche modo essere ricondotta ad unità e riconducendola ad unità si riesce in questo modo, e si riuscirà solo in questo modo, ovviamente, a salvaguardare anche quei dialetti che si vanno perdendo nei nostri paesi. Innanzitutto è intempestiva, è intempestiva perché questi argomenti vanno affrontati molto molto prima, ma senza fare ovviamente dietrologia, dico che pure quando arriva dopo allora a maggior ragione deve essere legge che deve essere attenta in tutto quello che è il suo dettato. Capisco che in questo periodo noi siamo tutti sollecitati da questioni che sono legate a scadenze che arriveranno a brevissimo e quindi forse non abbiamo quella razionalità, quella forza e quel coraggio di affrontare questi argomenti in maniera decisa e in questi argomenti ci vuole decisione, ci vuole quella decisione che fa sì che venga fuori poi una norma che serva per il futuro e che abbia come intento quello di unificare, e torno su questo concetto. Questa sensibilità non si ha in un periodo elettorale, non la si può avere, si ha quindi la tendenza a dividere e questa legge appunto io la considero soprattutto, e questo a me fa male, divisoria, il tentativo è apprezzabile in sé, però è divisoria perché praticamente nel momento in cui si cerca di tutelare tutto si finisce per non tutelare niente, nel momento in cui si riconosce che si vogliono riconoscere tutte le parlate, tutte le lingue che nessuno mette in dubbio, il problema è il metodo col quale vogliamo tutelare anche quelle particolari parlate.

Guardate, mi viene la tentazione di parlare in fonnese e mi viene una tentazione forte di parlare in fonnese per dimostrare quanto sia difficile capirsi tra noi sardi perché il fonnese non è il catalano, stiamo parlando di un dialetto barbaricino, se io lo dovessi fare, io penso senza paura di sbagliarmi che probabilmente mi capirebbero veramente molto pochi. E allora che pretesa abbiamo tutelando tutti i particolarismi di poter poi arrivare invece a una tutela seria della lingua sarda? Nessuna, nessuna. Scendendo poi nel dettaglio, io dico che si son fatti forse dei passi indietro rispetto anche alla legislazione nazionale, alla 482 del 99 perché appunto si affronta anche l'argomento, e lo dico veramente con grande dolore, facendo confusione tra quello che è l'aspetto assolutamente dignitosissimo, importante, folcloristico legato alle tradizioni con quello che invece è il tentativo di creare una lingua sarda che sia codificata perché una lingua non esiste fintanto che non si creano delle regole che valgano per tutti e il napoletano esiste in quanto esiste anche l'italiano, se non dovesse esistere l'italiano probabilmente anche i napoletani non avrebbero più quella parlata o comunque tenderebbe a scemare. E allora io penso che in questo momento con un grande sforzo veramente che vada oltre la difesa dei vari e particolari, lo dico in maniera brutale, dei vari collegi delle varie zone, per noi tutti consiglieri sia molto più importante cercare invece di fare un discorso unitario e questa legge non lo propone, anzi è tutto l'opposto, è tutto l'opposto. A parte che all'interno dell'impianto ci sono delle cose che poi chiaramente avremo modo di chiarire nel dettaglio, si crea a mio avviso un effetto Babele vorrei dire, perché ripeto se tutti noi qui dovessimo parlare ognuno il suo dialetto anche per zone non solo per paesi, penso che difficilmente riusciremo a cavarne piedi. Allora l'invito da parte mia è proprio questo, sì sono d'accordo con i miei colleghi che dicono sono felice che ci sia finalmente una norma e che questo Consiglio regionale possa finalmente legiferare in materia. Sono anche consapevole del fatto che questa norma potrà essere emendata, rivista, perfezionata, migliorata appunto in Aula, credo comunque che anche dal livello di attenzione che c'è per i nostri interventi, tutti non solo il mio, questo difficilmente possa avvenire e credo che difficilmente possa avvenire che quest'Aula possa partorire, lo dico veramente con grande amarezza, possa partorire qui in Aula una legge modificata che non va solo modificata, va stravolta. Va stravolta, ci sono solo buone intenzioni ma secondo me è molto frettolosamente portata in norme che non tengono conto, ripeto, del fatto che a noi sardi tutto serve eccetto che dividerci, lo facciamo già da soli.

Lo facciamo già da soli, non c'è bisogno di aggiungere un altro elemento di divisione alla nostra atavica capacità di dividere l'atomo. Per cui in questo momento immagino che questa materia abbia necessità di una riflessione molto, molto più approfondita e soprattutto di un'Aula molto più attenta che nel fare questo possa valutare e ascoltare quelle che sono le posizioni chiaramente di ognuno di noi. Non entro, ripeto, nel dettaglio, solo una cosa che mi ha colpito è che ad esempio mi pare che ci sia la creazione in un momento in cui si cerca di ridurre le agenzie o di ridurre la spesa relativamente a tutta una serie di organismi, mi pare che questa legge nei crei tre, mi pare che ci sia l'agenzia, l'ombreria della scuola, l'Accademia della lingua. D'accordo, io penso che invece in questa fase sempre tornando a dividere, sembra che noi come nostro fondamentale obiettivo ci sia quello di dividere continuamente tutto dividendoci responsabilità e riportando tutto a qualcosa che all'unità non porta mai. Chiudo dicendo quindi che ovviamente il mio voto sarà contrario, poi lo dichiareremo dopo e vediamo in seguito di ritornare sull'argomento.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Intanto vorrei fare un intervento sull'ordine dei lavori per rappresentarle l'esigenza che ha il mio Gruppo di disporre di qualche ora di tempo in più per la predisposizione degli emendamenti. Le dichiaro molto tranquillamente che il Capogruppo e cioè io presente alla scorsa riunione dei Capigruppo ha avuto la netta percezione che il differimento di una settimana dell'entrata in Aula differisse automaticamente tutti i termini che avevamo condiviso, ivi compreso quello per il deposito degli emendamenti. A questo punto mi sto rendendo conto invece parlando con i Capigruppo degli altri partiti che le forze si sono già, come dire, strutturate per depositarli entro la fine della discussione di oggi, questo mi mette in una difficoltà. Io ho necessità di coadiuvare l'attività del proponente della legge sulla lingua sarda con degli emendamenti che ne possano migliorare il testo. Chiediamo quindi di poter disporre di qualche ora di tempo in più, le ho già informalmente chiesto uno slittamento alle 15, mi sono reso conto adesso parlando col Gruppo, con le persone che stanno lavorando, che potrebbe essere insufficiente anche il termine delle 15. Le chiederei, se tutta l'Aula è d'accordo, se gli altri Capigruppo sono d'accordo se non ritenessero invece di sospendere i lavori un attimo e di riunirci in una Conferenza dei Capigruppo urgente, se questo termine non potesse coincidere entro ad esempio le 12 di domani mattina. Questo per quanto riguarda l'ordine dei lavori.

Discussione del testo unificato: "Disciplina della politica linguistica regionale". (36-167-228/A)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Sul testo della lingua noi abbiamo già anticipato che vogliamo svolgere un ruolo propositivo, un ruolo migliorativo, un ruolo che sia assolutamente rispettoso di tutto il cammino culturale che da vent'anni almeno si è incardinato nella nostra terra. Il modo migliore per non far morire un idioma, il nostro idioma, la nostra lingua, è quello di praticarlo, il modo migliore per non farlo morire è quello di utilizzarlo, il modo migliore per non farlo morire è quello di trasmetterlo ed ecco perché abbiamo sempre salutato favorevolmente l'approdo in Commissione dei tre testi sostanzialmente orientati, leggo testualmente, "all'insegnamento della storia, passaggio fondamentale della cultura e della letteratura della Sardegna nelle scuole". Leggo anche nella 167, "norme volte ad incentivare l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole". Ed ancora la proposta Arbau che era "Norme per la tutela, promozione e ufficializzazione della lingua sarda e delle altre varietà". Il dibattito politico era quindi intervenire nell'attuale sistema istituzionale scolastico per fare in modo che l'idioma si trasmettesse, perché la lingua venisse utilizzata, perché la lingua non morisse. Ma tutto questo ci porta ad un ragionamento anche di merito e cioè non disperdiamo tutto il patrimonio culturale, tutti i contributi, tutti i dibattiti che ci sono stati in questa terra a partire dalla 23 ma anche prima e chi vi parla lo fa con la consapevolezza di appartenere ad una generazione che più di altri, io sono nato nei primi anni Sessanta, che più di altri ha subito il processo di italianizzazione, quel processo che ci ha portato nel rapido volgere di qualche anno a completamente obnubilare la nostra parlata. I miei genitori fino agli anni Sessanta parlavano in sardo e così anche i miei zii, i miei nonni eccetera, da quel momento c'è stato un processo di obnubilamento della lingua sarda. Un processo come dire di italianizzazione che si inserisce in un processo di unità d'Italia semantica che ha frustrato completamente tutte le parlate locali dichiarandole neglette, emarginandole e ghettizzandole. Io ho questa consapevolezza, ho la consapevolezza di volermi riappropriare del mio idioma, della mia lingua, del mio parlato, ma in un solco di continuità, di non dispersione dello sforzo culturale che c'è stato fino ad oggi ma anche nel convincimento che una cosa è la lingua ufficiale -istituzionale, altra cosa sono le parlate locali. Non vorrei mai all'insegna di un non voluto e non cercato frammentarismo localistico che si aprisse il varco a una nuova stagione che la Corte costituzionale già ci dichiara non titolari di prerogative per il fatto che noi non abbiamo una lingua istituzionale unica, noi ce l'abbiamo, la legge numero 23 lo ha stabilito, ragion per cui non confondiamo i termini delle questioni, il sardo istituzionale è una lingua unitaria, cerchiamo di trovare il sistema per non appiattire tutti i linguaggi, non varianti, tutti i linguaggi locali, ma non diamo la sensazione che si sta rinegoziando un processo di istituzionalizzazione del sardo, che è giunto comunque fino ad oggi ad un certo livello di condivisione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 50, viene ripresa alle ore 13 e 04.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la Seduta. Comunico quello che ha deciso la Conferenza dei Capigruppo. Quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per la legge sulla lingua è posticipato alle ore 20 di oggi. Dopo la replica dell'Assessore, passaggio all'esame degli articoli, sospendiamo la seduta. Questo pomeriggio, alle ore 16, riprendiamo col secondo punto all'ordine del giorno, il disegno di legge numero 507, Misure urgenti per il reclutamento del personale del sistema Regione. Domani, alle 11 si riunisce la Commissione e Consiglio è convocato alle 15 e 30, per entrare nel merito degli articoli della legge sulla lingua.

Quindi, riprendiamo con la replica dell'Assessore.

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

DESSENA GIUSEPPE, Assessore tecnico della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Buongiorno a tutti e tutte, provo a svolgere alcune riflessioni in merito al momento importante, alla proposta di legge e al dibattito, su un tema che è molto più ampio, appunto quello della lingua sarda in Sardegna. Innanzitutto questa è una proposta di legge che si è posta come obiettivo quello di unificare tre proposte di legge, e quindi produce un elemento di sintesi, e la prima riflessione che faccio è esattamente questa, è evidente che c'è una ferma volontà che nel tempo ha una sua continuità di provare a costruire una norma organica sistemica, che possa regolare la nostra lingua nell'isola, in modo da elevarla a lingua istituzionale e poter interloquire, sia a livello nazionale, che internazionale, nel miglior modo possibile. Questo sforzo è stato compiuto ed è uno sforzo molto importante, perché le tre proposte nella loro articolazione sono state prese in visione dalla Commissione, che ha fatto un lunghissimo lavoro, che è stato ricordato proprio dall'onorevole Deriu, durante la presidenza di Gavino Manca. Quella Commissione ha interloquito con tutte le associazioni che rappresentano il mondo della cultura della lingua sarda e ha ottenuto un consenso ampio e importante, e anche questo è un altro elemento significativo, cioè c'è una volontà e una grande attenzione da parte delle associazioni che esistono diffuse nel territorio, e che da tempo si muovono per promuovere e valorizzare la lingua sarda, e di fronte all'interlocuzione con la Commissione ribadiscono questo elemento, e nella interlocuzione con la Commissione ribadiscono anche la bontà della proposta di legge che unifica i tre testi. C'è una discussione nell'Isola, insomma nel Paese Regione, che da molto tempo segna l'esigenza di un passo importante, di qualità normativa, che dia una visione sistemica alla norma, e anche questo è un altro elemento importante. Ricordo che la Giunta dal 2014 sta facendo investimenti importanti anche in termini economici e finanziari, che è vero hanno evidentemente delle difficoltà, ma queste difficoltà sono proprio dovute al fatto che manca una norma organica e che dia una definizione compiuta alla programmazione che di anno in anno viene fatta dalla Giunta regionale e dal Consiglio. Per cui penso che siamo ad un passaggio importantissimo, ribadisco che c'è una grande attesa fuori dal Consiglio e una grande attenzione sul tema, per cui io penso che questa sia una grande occasione. La legge è un articolato complesso, ampio e che mira a costruire una regolamentazione sistemica della norma, ha alcuni elementi sui quali si può sicuramente migliorare, la discussione che è andata in onda fino adesso ha detto che c'è una volontà ferrea, ferma di portare avanti la legge, ma anche di migliorare la sua capacità di dare una regolamentazione sistemica. Io penso che siamo di fronte davvero ad un momento importantissimo, questo era uno un obiettivo dal punto di vista politico molto importante, e penso che questo momento vada saputo cogliere, andando ad una discussione che promuova e definisca una legge sulla regolamentazione della lingua sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gaetano Ledda. Ne ha facoltà.

LEDDA GAETANO (PSd'Az-La Base). Ribadisco la mia richiesta di voto segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli del Testo unificato numero 36/167/228.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è questa sera alle ore 20. Il Consiglio è convocato questo pomeriggio alle ore 16.

La seduta è tolta alle ore 13 e 11.